Vrácení zboží

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převzala zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Nárok na vrácení poštovného Vám vzniká v případě vrácení kompletní objednávky. Pokud vracíte část objednávky, poštovné se nevrací.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ při objednávce), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť občanský zákoník tuto možnost neuvádí.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy