Vrátenie tovaru

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevzala tovar. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Nárok na vrátenie poštovného Vám vzniká v prípade vrátenia kompletnej objednávky. Pokiaľ vraciate časť objednávky, poštovné sa nevracia.

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zoznámenie s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČ pri objednávke), právo na odstúpenie Vám nevzniká, pretože občiansky zákonník túto možnosť neuvádza.

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy