Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný na základe zákona č. 89/2012 Zb .; Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len NOZ); a zákona č. 634/1992 Zb .; o ochrane spotrebiteľa; v znení neskorších predpisov; a jeho cieľom je účelné upresnenie postupu zákazníka, ako spotrebiteľa a kupujúceho na strane jednej a firmy Eltasat Group s.r.o. .; Nádražní 1797; Tišnov 666 01, ako predávajúceho na strane druhej, v prípade; že na strane zákazníka vznikne oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo chybného plnenia. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec (ďalej len tovar) prevzal: 

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy predávajúcim alebo výrobcom vykonávané;
  • tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

   

   Lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia nemožno zamieňať so životnosťou tovaru; tj. dobou počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar, vzhľadom k svojim vlastnostiam; danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto potvrdenie vydať doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktorý musí obsahovať údaje ako vyššie uvedené potvrdenie, teda obchodnú firmu predávajúceho, IČ, sídlo. Pokiaľ je poskytovaná záruka za akosť predávajúci tu určí podmienky a dobu.

   Uplatnenie práv z chybného plnenia (reklamácie)

   Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu len na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho Eltasat Group s.r.o. a v okamihu prevzatia tovaru spotrebiteľom toto nemá vlastnosti uvedené v článku 1 reklamačného poriadku.
   U tovaru predávaného vo výpredaji so zľavou (použitý tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola cena znížená - napr. Chybný obal, nekompletný tovar, rozbalený tovar; tovar krátkodobo používaný; tovar použitý pre prezentáciu ..) môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátená až na 12 mesiacov podľa § 2168 NOZ. Predávajúci nezodpovedá za vady použitého tovaru zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

   Ak je na tovar, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť alebo ak bola predávajúcim poskytnutá záruka za akosť na tovar či jeho časť, vzniká kupujúcemu záruka za akosť v zmysle § 2113 a nasledujúcich NOZ . Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po dobu poskytnutej záruky za akosť spôsobilé na použitie pre obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti.


   Spôsob uplatnenia reklamácie

   Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu u spotrebného tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

   Podmienkou prijatia reklamácie je doručenie tovaru, pokiaľ možno v originálnom obale so všetkým dodaným príslušenstvom predávajúcemu, spolu s dokladom o zaplatení tovaru, s prípadným dokladom o poskytnutí záruky za akosť a najlepšie s úplne vyplneným reklamačným listom; ktorý zákazník dostane v prevádzke predávajúceho alebo môže vyplniť reklamačný formulár elektronicky. Tento postup nám umožní rýchlejšie vybavenie reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť dodaný bez nadmerného znečistenia prachom; špinou; atď. Pri tovare, ktorému je na území SR poskytovaný autorizovaný servis, môže kupujúci uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servisnom stredisku, pokiaľ je tento subjekt v mieste pre kupujúceho bližšom či v rovnakom mieste ako predávajúci.


   Vybavenie reklamácie

   Ak nemá tovar vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Nový tovar musí mať rovnaké alebo lepšie parametre ako reklamovaný tovar. Ak sa však vada týka len súčasti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti.

   Není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
   Ak nie je to možné, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu tovaru neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.
   Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
   Bezplatné odstránenie vady zaistí predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu; maximálne však do 30 dní, ak sa strany nedohodnú na dlhšej lehote. Pre rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie je často nevyhnutné posúdenie servisného strediska podľa jednotlivých výrobcov.
   Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
   V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie opravou alebo dodaním nového tovaru; bude kupujúcemu vrátená čiastka zaplatená za tovar.
   Po vybavení oprávnenej reklamácie sa lehota k uplatneniu práv z chybného plnenia predlžuje o dobu, ktorú bol tovar v reklamačnom konaní. Ak bola reklamácia tovaru vybavená výmenou tovaru za nový, začne lehota plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
   Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.
   Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní tak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
   Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.
   V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na úhradu nevyhnutne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie - náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť, a to za nasledujúcich podmienok:
    • Zákazník sa s predávajúcim vopred dohodol, že tovar zákazník dopraví predávajúcemu alebo najbližšiemu autorizovanému servisu na vlastné náklady.
    • Reklamácia je oprávnená.
    • Zákazník si vyžiada úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru na info@ornoshop.eu spolu s doložením výšky nákladov (stačí scan), keď priznané budú náklady vo výške obvyklej pri hospodárnom postupe.
     Odmietnutie reklamácie
     Reklamácia tovaru nebude uznaná:
      • vypršala reklamovaného tovaru lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia alebo doba, na ktorú sa vzťahuje prípadná záruka na akosť tovaru pred dňom uplatnenia reklamácie
      • ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek umiestnených na tovare
      • odstránením štítkov so sériovými číslami
      • vada vznikla neodbornou inštaláciou; zavedením nevhodného či nelicencovaného programu (softvér) do tovaru či použitím tovaru v rozpore s dodaným návodom na použitie
      • tovar bol mechanicky poškodený či poškodený prírodnými živlami
      • tovar bol nadmerne zaťažovaný
      • tovar bol poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN
      • na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním       Neoprávnená reklamácia
       Ak bola reklamácia neoprávnená, servisné stredisko alebo predávajúci naúčtuje kupujúcemu všetky vzniknuté náklady na lokalizáciu; logistiku; dohľadanie potrebných údajov; testovanie a pod. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť bezodkladne; najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od ukončenia reklamačného konania. Bez úhrady vzniknutých nákladov nebude tovar, ktorý je predmetom reklamácie, vydaný kupujúcemu.

        

       Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.5.2020. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.