Odstúpenie od zmluvy

 

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1. Do 14 dní máte právo od tejto zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO pri objednávke), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože občiansky zákonník túto možnosť neuvádza.

1.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete tovar.

1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať spoločnosť Eltasat Group s.r.o, Šerkovice 66, 66601 Tišnov, IČO: 29314321, email: obchod@zasuvka.eu formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo vyplniť on-line formulár.

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručený späť vrátený tovar, spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný).

Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili(a) pri pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil(a) inak. V žiadnom prípade Vám nevzniknú ďalšie náklady.

Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2.

a) Prevzatie tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dňa odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

 

V Tišnově dňa 16.augusta 2023