Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný na základe zákona č. 89/2012 Z. z.; občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len " NCC); a zákona č. 634/1992 Zb.; na ochranu spotrebiteľov, v znení neskorších predpisov, a jeho účelom je potrebné zadať na zákazníka, ako spotrebiteľ a kupujúci, na jednej strane, a spoločnosť Eltasat Skupiny s. r. o.; Nádražní 1797; Tišnov 666 01, ako predávajúci, na druhej strane, v prípade, že na strane zákazníka vytvárať legitímny dôvod na uplatnenie práv vyplývajúcich z chybnej výkon. Predávajúci je povinný spotrebiteľa, v čase, keď spotrebiteľ vec (ďalej len tovar) prevzal:

 • položky majetku, ktoré majú zmluvné strany sa dohodli, a ak sa dohoda nedosiahne, také vlastnosti, ktoré predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo kupujúci očakáva, že vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamných predávajúcim alebo výrobcom, vykonať;
 • tovar, ktorý je vhodný na účely, na ktoré predávajúci poskytuje na jeho použitie alebo pre ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
 • tovar zodpovedá kvalite alebo vykonanie dohodnutej vzorky alebo návrhu, ak kvalita alebo dizajn určená podľa dohodnutej vzorka alebo model;
 • je položka, v zodpovedajúcom množstve, opatrenie alebo hmotnosti;
 • tovar je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.


Lehoty pre uplatnenie práv vyplývajúcich z chybného plnenia, nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobu po ktorú pri správnom používaní a riadnej starostlivosti vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnosti chybné plnenie v rozsahu stanovených zákonom. Umožňuje povaha veci, postačuje potvrdenie o uvoľnení do kupujúci doklad o kúpe tovaru obsahujúce údaje, ktoré musí obsahovať údaje ako vyššie uvedené potvrdenie, t.j. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo. Ak to je poskytovaná záruka na kvalitu predávajúci je ďalej povinný určiť podmienky a čas.


Výkon práv z vád plnenie (pohľadávka)

Kupujúci má právo na reklamáciu len na tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho Eltasat Skupiny s. r. o. a v čase prevzatia tovaru spotrebiteľom to nemá vlastnosti uvedené v článku 1 tohto reklamačného konania. Za chybu nemožno považovať za nemožnosť riadneho používať tovar z dôvodu na strane poskytovateľa signálu alebo vysielateľ skladajúci sa, napríklad, v zmena programu plánovanie, štruktúra a počet prijatých stanice; ukončenie alebo prerušenie vysielania; zmena v prijímaní signálu, zmeniť kódovanie prístupy. Predávajúci nezaručuje, že vysielateľ nie zrušiť, zmeniť; nekončí vysielania; tento postup prevádzkovateľ nie je na trhu, nezvyčajné a nie je dôvod na reklamáciu.

V prípade tovaru, ktorý sa predáva na predaj so zľavou (second-hand tovaru predávaného za nižšiu cenu za vady, ktorých cena sa znížila – ako chybný obal, neúplný tovar, rozbalený tovar; tovar krátke používané; tovar použitý na prezentáciu..), môžu byť povolené vykonávať práva poškodeného výkon skrátiť až 12 mesiacov podľa § 2168 z NCC. Predávajúci nezodpovedá za vady použitého tovaru zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, v čase prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak sa tovar, na jej obale, v návode na používanie priloženom k tovaru uvedie čas, po ktorom sa tovar môže byť použitý, alebo ak predávajúci poskytnúť záruku za kvalitu tovaru alebo jeho časti, vzniká kupujúcemu záruku za kvalitu v zmysle § 2113 a nasledujúce časti NCC. Záruka za kvalitu, je predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude na obdobie poskytnuté záruky za kvalitu vhodné na použitie na svoj obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci je oprávnený podať sťažnosť na spotrebného tovaru do 24 mesiacov od prijatia tovaru. Ak sa vada prejavuje do šiestich mesiacov od doručenia, považuje to, že tovar už boli chybné, keď dostal.

Podmienkou prijatia reklamácie je dodanie tovaru, ak je to možné, v pôvodnom obale, so všetkými dodaného príslušenstva predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení tovaru, pričom je možné, dôkaz o poskytnutí záruky za kvalitu a najlepšie je úplne dokončený nárok plechu, že zákazník dostane na predávajúceho, priestorov, resp. list o sťažnosti môže vyplniť http://zasuvka.eu/list_reklamacni_zasuvka.pdf. Tento postup nám umožňuje rýchlejšie vybavenie reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť dodaný bez nadmerného znečistenia prachom; špina, atď. V prípade tovaru, ktorý je na území ČESKEJ republiky, za predpokladu, autorizovaný servis, kupujúci môže uplatniť nárok priamo v autorizované servisné stredisko, ak telo je v mieste pre kupujúceho bližšie alebo v tom istom mieste ako predávajúci.

Vybavenie reklamácie

Ak tovar z vyššie uvedených charakteristík, môže spotrebiteľ požadovať dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady je neprimerané. Nový tovar musí mať rovnaké alebo lepšie parametre ako reklamovaný tovar. Avšak, ak sa vada týka len súčasti tovaru, spotrebiteľ môže požadovať len náhradu komponentov.

Ak to nie je možné, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy. Ak však vzhľadom na povahu tovaru je neprimerané, najmä ak sa vada sa dá odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu komponentov spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnú vadu, ak to nie je možné používať tovar riadne vzhľadom na opakovaný výskyt vady po oprave alebo väčší počet vád. V takomto prípade má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Bezplatné odstránenie vady musí zabezpečiť, aby predávajúceho na spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, maximálne 30 dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote. Na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie je často potrebné posúdiť stredisko služieb podľa jednotlivých výrobcov.

Lehota na poistnej udalosti je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (tovar komponenty, ďalšie údaje, atď.). Predávajúci je povinný požiadať o ďalšiu dokumentáciu od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je pozastavené od tohto dátumu až do okamihu odovzdania požadovaných dokladov kupujúcim.

V prípade nemožnosti vybavení reklamácie buď opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru kupujúcemu vráti uhradenú sumu za tovar.

Po vykonaní oprávnenej reklamácie, lehoty na uplatnenie práva z vád plnenia sa predlžuje o dobu, že tovar bol v reklamačného konania. V prípade, že reklamácia tovaru sa usadil výmenou tovaru za nový, začne lehota plynúť znova od dátumu vysporiadania reklamácie. V prípade, že reklamácia bola realizovaná výmenou, je ďalšia potenciál, bude reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mail.

Pri akejkoľvek sťažnosti alebo návšteva servisného technika pre kupujúceho musia byť zaznamenané v písomnej správy o údajnej alebo zistených vád, lehota na ich uplatnenie a forma a čas na ich odstránenie. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika alebo uplatniť nároky brať do úvahy pri hodnotení iné práva vyplývajúce z chybného plnenia.

On nebude odstúpiť, ak spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nových vecí, bez závad, výmena jeho súčastí, alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak predávajúci nemôže pridať novú vec bez vady, vymeniť časť alebo vec opraviť, rovnako ako je to v prípade, že predávajúci nesplní opatrenie na nápravu v primeranej lehote, alebo že by nápravy spotrebiteľovi spôsobila mnoho problémov.

Pre situácie, keď potrebujete tovar zaslať predávajúcemu alebo do servisného strediska, má kupujúci záujem o ich vlastné vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom krehkého tovaru a doprava a to vrátane všetkého príslušenstva a zásielku označí príslušnými symbolmi.

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nevyhnutne vynaložených nákladov spojených s vykonávaním tvrdí, – náklady spojené s dopravou tovaru do servisu stanica a späť, a to za nasledovných podmienok:

 • Zákazník s predávajúcim vopred dohodnuté, že tovar zákazník dopraví predávajúci alebo najbližšieho autorizovaného servisného strediska na vlastné náklady.
 • Žiadosť je odôvodnená.
 • Zákazník si bude vyžadovať zaplatenie nevyhnutné náklady spojené s prepravou tovaru vyhlasoval reklamace@eltasat.cz spolu s dôkazmi o výšku nákladov (len scan), keď udelené budú náklady obvyklé pre ekonomické postup.

Popretie pohľadávky

Reklamácie nebudú uznané:

 • uplynul-ak reklamovaný tovar, a lehotu na uplatnenie práv vyplývajúcich z chybného plnenia alebo časové obdobie, na ktoré sa vzťahuje žiadnu záruku na kvalitu tovaru pred dátumom podania žiadosti
 • ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek umiestnených na tovar
 • odstránením štítky s poradovým číslom
 • vady vznikli prostredníctvom nesprávnou inštaláciou; zavedenie nevhodné alebo bez licencie softvéru (software) na tovar alebo použitie tovaru v rozpore s dodaným návodom na použitie (vrátane použitia na iné ako odporúčané dekodér alebo dekodér, CI modul)
 • tovar bol mechanicky poškodený alebo poškodený prírodnými živlami
 • tovar bol nadmerne zaťažený
 • tovar bol poškodený zapojením do siete neadekvátne ČSN
 • na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho bežným používaním

Neoprávnené reklamácie


V prípade, že reklamácia bola neoprávnená servisné stredisko alebo predávajúci a účtovať kupujúcemu všetky náklady vynaložené na lokalizáciu; logistika; sledovanie potrebné údaje; testovanie, atď. Kupujúci je povinný pokryť tieto náklady bezodkladne, ale najneskôr do 14 (štrnástich) dní od ukončenia reklamačného konania. Bez úhradu nákladov, ktoré vznikli nebude tovar, ktorý je predmetom reklamácie, vydanom kupujúcemu.


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.5.2017. Zmeny v postup pri reklamácii vyhradené.