Obchodné podmienky
(NÁKUPNÉ PORIADKU)

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Predmet zmluvy
  3. Miesto plnenia
  4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
  5. Cena a platba
  6. Dodacia lehota
  7. Dopravné podmienky, poštovné
  8. Záruka, servis
  9. Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné ustanovenia Nahoru

a) Kupujúci zadania objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku Tovaru vyhlásenych predávajúcim, a potvrdzuje, že tieto správne pred uzatvorením zmluvy splnené. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve poskytuje výslovne niečo iné. Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (firmy Eltasat Skupiny s. r. o., Nádražní 1797, 66601 Tišnov, IČ: 29314321, DIČ: CZ 29314321) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Nákupom zákazník súhlasí s tým, prijať obchodná komunikácia.

b) ak je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme (pravidelné zákazníka), kúpna zmluva je uzavretá momentom odoslania elektronickej objednávky zákazníka k predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode (ďalej len Objednávka).

c) Podmienky uvedené vo veľkom tlačiť na účely týchto vop význam zodpovedajúce ich slovnému opisu predný držiak, v ktorom je výraz uvedený.

 

2. Predmet zmluvy Nahoru

a) Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v Objednávke (Tovaru). Špecifikácie Tovaru (hmotnosť, rozmery, kapacita, výkonnosť a iných údajov), ako je uvedené na www.eltasat.cz (Webových stránok), v katalógoch, prospektoch a iných tlačených je nezáväzný údaj prevzatý od výrobcu.

b) Predávajúci sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodať Tovar:
• nové v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
• dodržiavanie normy, predpisy a nariadenia platné na území ČESKEJ republiky a EÚ
• vybavené českej návody na používanie, záručné listy a zoznamy záručného a pozáručného opraviť, ak pre daný druh tovaru obvyklé.
• Výnimočne na predaj na zľavu na krátkodobé použitý tovar, tovar poškodený obal, rozšírený, neúplné, tovar použitý na prezentáciu (Zvýhodnené položiek)
 

 

3. Miesto plnenia Nahoru

Miestom plnenia je miesto podnikania, obchodu alebo skladu predávajúceho.

 

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy Nahoru

a) Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a informácií. Objednávka je kúpna zmluva. Kúpna zmluva nevyžaduje e-mail potvrdenie objednávky (Povolenie), aby predávajúci alebo poverená osoba. Od tohto okamihu je Objednávka - kúpna zmluva považuje za obojstranné za záväzné. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a s nimi súhlasí. Predávajúci môže, najmä v konkrétnom rozpočtu tvrdšie prípade, rezerva vzniku zmluvy potvrdením objednávky.

b) Zmena Objednávky kupujúceho sú možné. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti apod..), vždy oprávnený žiadať od kupujúceho Autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Ak on odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatný.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku, ak objednávanie je neúplné, ktorých vyvoláva pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať a zaplatiť za Tovar. Na zrušenie, predávajúci je povinný zaslať informácie na e-mailovú adresu zákazníka, alebo oznámi písomne alebo telefonicky.

d) Pravidelným zákazníkom využívať výhody dojednané pri podpisovaní písomnú kúpnu zmluvu, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení kúpnej zmluvy na Pravidelných zákazníkov na Webovej stránke predávajúceho.

e) Náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku - Kupujúci súhlasí s tým, že všetky náklady na uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku (internet, telefón, atď.) znáša.

 

5. Cena a platba Nahoru

Spoločnosť Eltasat Skupiny s. r. o. je platcom DPH.

Ceny uvedené na stránke sú cenovú ponuku ceny, ktoré sú platné v čase objednávania. Ceny uvedené v tlačenej cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo významných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov Tovaru.

Zákon o DPH Hlava III § 9 ods.1 písm. a)

Zdaniteľná udalosť sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

"Deň dodania tovaru" podľa obchodného zákonníka: Hlava II, oddiel 2, § 412 ods. 1

Ak predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje s dodaním tovaru odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje, za odoslanie tovaru predávajúcim.

 

6. Dodacia lehota Nahoru

a) Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky v zmysle doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vykonanie dodania. V prípade, že je Tovar na sklade predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje Tovar zásielky, dopravcu alebo pripravený na osobný odber do 5 pracovných dní, v tejto chvíli, považuje sa tovar za dodaný (Dodanie Tovaru). Lehota pre Dodanie Tovaru bude primerane k okolnostiam, byť predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezaviněnými predávajúcim. V prípade, že sa Tovar nenachádza na sklade predávajúceho alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 5 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade však bude potrebný súhlas kupujúceho.

b) Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený na prenos najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej dátumy. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní na Doručenie Tovaru, má kupujúci právo čiastočne alebo úplne od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek ďalších obmedzení alebo sankcií, je predávajúci povinný vrátiť bezodkladne kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu na účet kupujúceho.

c) Kupujúci nemôže uplatniť nárok na náhradu škody vyplývajúce z dodanie Tovaru predávajúcim.

d) V prípade chybného doručenia Tovaru cez zavinenia prepravnou službou alebo poštou je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu bez oneskorenia dodávky, služby alebo pošty.

e) Potvrdenie o prevzatí Tovaru musí byť bez toho, aby boli dotknuté nároky kupujúceho vyplývajúce z skryté vady dodaného tovaru.

f) Predávajúci, ak to nie je osobný odber, alebo dodávka služby nie je povinný kupujúcemu Tovar predviesť, alebo ak chcete nainštalovať.

 

7. Dopravné podmienky, poštovné Nahoru

Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísania celej kúpnej ceny Tovaru na bežný účet predávajúceho, platba v hotovosti predávajúcemu v osobný odber, alebo kuriérskej spoločnosti (slovenská pošta, DPD, DHL, PPL, TOPTRANS, atď.). V prípade nezaplatenia kúpnej ceny, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej kúpnej ceny vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Zaplatené-ak zákazník kúpnej ceny Tovaru pred zrušenie aktualizaceAutorizace, Predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu zaplatil, a to bez zbytočného odkladu od okamihu pripísania na účet Predávajúceho na účet zákazníka.


Faktúry vystavenej na základe zmluvy o predaji je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho dokončenie platby, ak nie je dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Kupujúci je povinný Tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov, ihneď oznámiť prepravcovi.

Faktúra a daňový doklad sú potom priložené v označenom balíku.


Prehľad možných spôsobov doručenia a ich ceny pre:

PPL - parcela dopravy po ČESKEJ republike 139 Kč
Doručenie balíka Do ruky - slovenská pošta 139 Kč
Obyčajné zásielky - dodanie 5 dní 99 Kč
Dodávka na Slovensko 349 Kč
Osobný odber v Olomouci zadarmo
Osobný odber Tišnov zadarmo
Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Na dobierku v ČESKEJ republike 49 Kč
Prevodom z účtu 0 usd
Na dobierku na Slovensku 80, - Kč
V hotovosti pri obchodov 0 usd

 

8. Záruka, servis Nahoru

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Tovaru kupujúcemu alebo koncovému užívateľovi pri predaji Tovaru kupujúcim, ak je predaj Tovaru, ktorý je predmetom kupujúceho podnikania. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov, ak tovar je uvedené inak. Na druhej strane na tovar sa vzťahuje záruka na dobu 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na vady Zvýhodnené tovaru, ktoré boli dôvodom pre udelenie zľavy a sú uvedené v špecifikácii Tovaru. V prípade používa Zlacnený tovar, záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie zodpovedajúce dĺžke používanie zľavnených tovarov uvedených v špecifikácii Tovaru.

 

V prípade, ak kupujúci pri prevzatí Tovaru vady, je skutočnosť oznámiť písomne bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru kompletné vyplnenie formulára Predávajúceho (list Sťažnosť). Reklamačného konania je bližšie špecifikované v reklamačného konania.

Formulár reklamačného listu, pozri http://zasuvka.eu/list_reklamacni_zasuvka.pdf alebo v priestoroch Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje odpovedať na reklamácie do 14 dní odo dňa doručenia Sťažnosti list.

 

9. Záverečné ustanovenia Nahoru

Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania Objednávky v čase, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Stály zákazník má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa po podpise zmluvy podstatná zmena Obchodných podmienok. Posiela ak pravidelne objednávku po dni, v ktorom sa zmena podmienok platí, že so zmenou súhlasí. Vzdania sa funkcie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku odovzdaná dopravcovi. Odoslaním Objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania Objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu Tovaru ( vrátane). odoslanie a dopravných nákladov) uvedené v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukáže nie je dohodnuté inak. Odoslané Objednávky kupujúci po uplynutí doby stanovenej na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odseku 1 obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanovenia. § 409 a nasl.

Ak zákazník je fyzická osoba, ktorá tovar preukázateľne kúpi v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti má lehoty na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V tomto období musí byť najlepšie písomné odstúpenie od zmluvy doručený Predávajúcemu. Toto právo sa vzťahuje na prístup karty, CA moduly s predplatené programy, audio a video nahrávky a počítačové programy len v prípade, že zákazník môže vrátiť tovar nepoužitý, v neotvorenom balení. Ak zákazník odstúpi správne od zmluvy je povinný doručiť tovar Predávajúcemu na svoje náklady do 5 dní tovaru, pokiaľ možno s pôvodnom obale, so všetkými dodané príslušenstvo, spolu s kópiou dokladu o zaplatení tovaru a originál záručného listu. Možnosť odstúpenia od zmluvy nemožno považovať za možnosť požičať si zdarma Tovaru. V prípade, že spotrebiteľ nemá vrátiť Predávajúcemu všetko, čo na základe zmluvy udelená, musí spotrebiteľ poskytnúť Predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. V prípade vrátenia poškodeného Tovaru Predávajúci je oprávnený podať sťažnosť proti spotrebiteľovi alebo zariadeniu obcí preukázateľné škody a započítať svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny. Na vrátenie kúpnej ceny, Predávajúci môže započítať svoje skutočné náklady spojené s vrátením Tovaru.

Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od jej doručenia. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok, reklamačného konania je.

Formulár pre reklamáciu a vrátenie tovaru môžete nájsť tu - http://zasuvka.eu/list_reklamacni_zasuvka.pdf

Po obdržaní vášho tovaru späť k nám na recenziu, poďme skontrolovať obsah balenia a či to nebolo nosené a do 14 dní od prevzatia tovaru, budeme peniaze späť na váš účet, ktorý ste uviedli, alebo poštovou poukážkou (cena je znížená o cenu poštové služby).

V zmysle ustanovenia § 1820 odseku. 1), písm. j) občianskeho zákonníka a § 14 ods. 1 a § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa informuje predávajúceho s návrhom na mimosúdne rozlíšenie spotrebiteľského sporu, môže spotrebiteľ obrátiť sa na úradu na mimosúdne rozlíšenie spotrebiteľských sporov, ktoré je česká obchodná inšpekcia, na webovej stránke www.coi.cz. V prípade sporu, ktorý nebol medzi stranami s cieľom usadiť sa priamo, to je povinnosť predávajúceho, aby poskytovali informácie aj v papierovej forme alebo na inom nosiči dát. česká obchodná inšpekcia zaoberá návrhy na mimosúdne vyrovnanie sporov spotrebiteľov, a to spôsobom a za podmienok ustanovených v príslušných právnych predpisoch. Aby sa predišlo pochybnostiam, žiadne ustanovenie týchto podmienok nevylučuje možnosť spotrebiteľa obrátiť sa jej nárok na civilný súd.

Podľa zákona o záznam z predaja, predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Zároveň je povinný zaregistrovať prijaté registrovať pre daň, online; v prípade technického zlyhania potom, najneskôr do 48 hodín.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplniť. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti stanovené počas účinnosti predchádzajúcej verzie obchodných podmienok.
 

Platný od 01.05.2017