Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován na základě zákona č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ); a zákona č. 634/1992 Sb.; o ochraně spotřebitele; ve znění pozdějších předpisů; a jeho cílem je účelné upřesnění postupu zákazníka, jako spotřebitele a kupujícího na straně jedné a firmy Eltasat Group s.r.o.; Nádražní 1797; Tišnov 666 01, jako prodávajícího na straně druhé, v případě; že na straně zákazníka vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z vadného plnění. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc (dále jen zboží) převzal: 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím či výrobcem prováděné;
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění nelze zaměňovat s životností zboží; tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží, vzhledem ke svým vlastnostem; danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání, vydržet. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto potvrzení vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje, který musí obsahovat údaje jako výše uvedené potvrzení, tedy obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo. Pokud je poskytována záruka za jakost prodávající zde určí podmínky a dobu.

Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

Kupující má právo uplatnit reklamaci pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího Eltasat Group s.r.o. a v okamžiku převzetí zboží spotřebitelem toto nemá vlastnosti uvedené v článku 1 reklamačního řádu. 

U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (použité zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla cena snížena – např. vadný obal, nekompletní zboží, rozbalené zboží; zboží krátkodobě používané; zboží použité pro prezentaci..) může být lhůta k uplatnění práv z vadného plnění zkrácena až na 12 měsíců dle § 2168 NOZ. Prodávající neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání či opotřebení v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít nebo byla-li prodávajícím poskytnuta záruka za jakost na zboží či jeho část, vzniká kupujícímu záruka za jakost ve smyslu § 2113 a následujících NOZ. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu poskytnuté záruky za jakost způsobilé k užití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti.


Způsob uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Podmínkou přijetí reklamace je doručení zboží, pokud možno v originálním obalu se vším dodaným příslušenstvím prodávajícímu, spolu s dokladem o zaplacení zboží, s případným dokladem o poskytnutí záruky za jakost a nejlépe se zcela vyplněným reklamačním listem; který zákazník obdrží v provozovně prodávajícího nebo může vyplnit reklamační formulář elektronicky. Tento postup nám umožní rychlejší vyřízení reklamace. Reklamované zboží musí být dodáno bez nadměrného znečištění prachem; špínou; atd. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, může kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku, pokud je tento subjekt v místě pro kupujícího bližším či ve stejném místě jako prodávající.


Vyřízení reklamace

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Nové zboží musí mít stejné či lepší parametry než reklamované zboží. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti.

Není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Bezplatné odstranění vady zajistí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu; maximálně však do 30 dní, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace je často nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě nemožnosti vyřízení reklamace opravou zboží nebo dodáním nového zboží; bude kupujícímu vrácená částka zaplacená za zboží.

Po vyřízení oprávněné reklamace se lhůta k uplatnění práv z vadného plnění prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové, začne lhůta běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na úhradu nutně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním reklamace – náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět, a to za následujících podmínek:

 • Zákazník se s prodávajícím předem dohodl, že zboží zákazník dopraví prodávajícímu nebo nejbližšímu autorizovanému servisu na vlastní náklady.
 • Reklamace je oprávněná.
 • Zákazník si vyžádá úhradu nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží na info@ornoshop.eu spolu s doložením výše nákladů (stačí scan), když přiznány budou náklady ve výši obvyklé při hospodárném postupu.
Odmítnutí reklamace
Reklamace zboží nebude uznána:
 • vypršela-li u reklamovaného zboží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění nebo doba, na kterou se vztahuje případná záruka na jakost zboží přede dnem uplatnění reklamace
 • došlo-li k porušení ochranných pečetí a nálepek umístěných na zboží
 • odstraněním štítků se sériovými čísly
 • vada vznikla neodbornou instalací; zavedením nevhodného či nelicencovaného programu (software) do zboží či užitím zboží v rozporu s dodaným návodem k použití
 • zboží bylo mechanicky poškozeno či poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo nadměrně zatěžováno
 • zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

Neoprávněná reklamace
Pokud byla reklamace neoprávněná, servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci; logistiku; dohledání potřebných údajů; testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně; nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.5.2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.